with Brak komentarzy

 

Kolejną inspirację do pracy nad sobą znajdziemy w psychologii pozytywnej. Nie należy jej mylić z pozytywnym myśleniem, technikami manipulacji umysłu, wzdychaniem do słońca i księżyca, ani innymi dziwnymi pomysłami noszącymi etykietkę „psychologia pozytywna”. Prawdziwa psychologia pozytywna to poważna nauka, oparta na logicznym rozumowaniu, poparta dziesiątkami badań naukowych. I tylko taka psychologia niekiedy nam się przyda do pracy nad sobą.

 

***

Skąd się wzięła psychologia pozytywna? Jak sami jej twórcy twierdzą – powstała z braku czegoś istotnego w psychologii, czegoś co dla człowieka jest ważne i życiodajne, tzn. z potrzeby wzmocnienia w nim tego co dobre, mądre, piękne, silne, szlachetne i pomagające żyć.

 

Czy wiesz, że w życiu każdego człowieka przydarza się średnio trzy razy więcej zdarzeń dobrych niż złych? My jednak skupiamy się głównie na tych negatywnych i w takiej perspektywie oceniamy swoje życie. Staramy się również zorganizować sobie różnoraką pomoc, by tym negatywnym doświadczeniom przeciwdziałać lub jak najszybciej się z nich wygrzebać. W tym kontekście zrozumiałe jest, dlaczego tak intensywnie rozwijają się różne formy medycyny, powstają wciąż nowe metody leczenia i wciąż nowe tabletki na jakąś dolegliwość.

 

Podobnie, czyli w odniesieniu do negatywnych doświadczeń człowieka, przez dziesięciolecia rozwijała się psychologia. Dzięki obserwacji i badaniom wypracowano różne formy terapii poprawiających życie na poziomie psychicznym. Aż Martin Seligman stwierdził, że psychologia jest za bardzo skoncentrowana na badaniu traum, deficytów i patologii, a za mało miejsca poświęca temu, co w człowieku dobre i temu, co dobrego człowiek doświadcza. Razem ze współpracownikami zajęli się poszukiwaniem sposobów wzmacniania mocnych stron człowieka, aby jak najlepiej mógł on wykorzystać swój potencjał. Przeanalizowali wiele kultur oraz nurtów filozoficznych i religijnych po to, by określić podstawowe zasoby człowieka, które warto wzmacniać. I tak powstało 6 grup cnót charakteru, które są szczególnymi super-mocami człowieka, w które warto inwestować, by lepiej żyć.

 

Niezwykle cenne w psychologii pozytywnej jest to, że opiera się na konkretnych badaniach, które pokazuję sens wzmacniania charakteru. Dzięki psychologii pozytywnej to, co przez wieki było rozumowo wydedukowane i intuicyjnie przeczuwane zostało poparte wynikami badań naukowych. Wyniki wielu badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach tego nurtu psychologii, będziemy niekiedy wykorzystywać do naszej pracy nad charakterem.

 

Oto zaproponowane przez Seligmana i jego zespół 6 grup zalet charakteru, które są jednocześnie super-mocami.

 

1.Mądrość i wiedza — poznawcze super-moce, które umożliwiają nabycie i wykorzystanie wiedzy

Kreatywność (oryginalność, pomysłowość, adaptacyjność),

Ciekawość (zainteresowanie, poszukiwanie nowości, otwartość na doświadczenie),

Osąd (krytyczne myślenie, widzenie w perspektywie, analityczność),

Miłość do nauki (doskonalenie nowych umiejętności, poszerzanie wiedzy),

Perspektywa (widzenie i rozumienie większego obrazu).

 

2.Odwaga – emocjonalna super-moc, która umożliwia wyćwiczenie woli tak, aby osiągać cele pomimo przeszkód zewnętrznych lub wewnętrznych

Męstwo (dzielność, stawanie po stronie tego, co właściwe),

Trwałość (wytrwałość, pracowitość),

Uczciwość (autentyczność, uczciwość),

Zapał (witalność, entuzjazm, wigor, energia).

 

3. Człowieczeństwo – interpersonalna super -moc, umożliwiająca postawę opieki i przyjaźni w stosunku do innych

Miłość (poświęcenie, bliskie relacje),

Życzliwość (hojność, wychowanie, troska, współczucie, altruistyczna miłość, „uprzejmość”),

Inteligencja społeczna (inteligencja emocjonalna, inteligencja osobista).

 

4.Sprawiedliwość – obywatelska super-moc, która leży u podstaw zdrowego życia wspólnoty

Obywatelskość (odpowiedzialność społeczna, lojalność, praca zespołowa),

Uczciwość (bezinteresowność, obiektywność, sprawiedliwość, moralność),

Przywództwo (motywowanie, organizowanie, inspirowanie).

 

5.Umiarkowanie – super-moc, która chroni przed nadmiarem

Przebaczenie (miłosierdzie, dawanie drugiej szansy, akceptowanie cudzych niedociągnięć)

Pokora (skromność, „mniej mówić, więcej robić”),

Roztropność (ostrożność, rozsądek, rozwaga),

Samoregulacja (zdyscyplinowanie, samokontrola, panowanie nad impulsami i emocjami).

 

6.Transcendencja – super-moc, która umożliwia połączenie się z wszechświatem oraz dostarcza sensu i znaczenia

Docenienie piękna i doskonałości (podziw, poczucie cudowności),

Wdzięczność (zrozumienie, poczucie, że wszystko jest błogosławieństwem),

Nadzieja (optymizm, nastawienie na dobrą przyszłość, ambicja),

Humor (żartobliwość, lekkość, sprawianie, że inni się śmieją),

Duchowość (religijność, wiara, rozumienie celu i sensu życia).

 

*super-moce (mocne strony charakteru) wymieniam za: Christopher Peterson, Martin E.P. Seligman, Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 2004.

Pozostaw komentarz